Barrister

posted on 04 Apr 2010 18:50 by papinzaa

 

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
กำหนดการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัย... ดังนี้

 

วันอาทิตย์ที่...  เวลา 14.00 - 18.00 น. สอบวิชาต่อไปนี้

 

กฎมายหมายอาญา ม.1-58,107-208
1 ข้อ
กฎหมายอาญา ม.59-106
2 ข้อ
กฎหมายอาญา ม.209-287
1 ข้อ
กฎหมายอาญา ม.288-389
2 ข้อ
กฎหมายภาษีอากร
1 ข้อ
กฎหมายแรงงาน
1 ข้อ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
1 ข้อ
กฎหมายปกครอง
1 ข้อ
 
วันอาทิตย์ที่...  เวลา 14.00 - 18.00 น. สอบวิชาต่อไปนี้

 

ทรัพย์และที่ดิน
1 ข้อ
นิติกรรม - สัญญา หนี้ ละเมิด
2 ข้อ
ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
1 ข้อ
ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
1 ข้อ
ตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
1 ข้อ
หุ้นส่วน - บริษัท
1 ข้อ
ครอบครัว - มรดก
1 ข้อ
กฎหมาย การค้าระหว่างประเทศ
1 ข้อ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
1 ข้อ

 

 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
กำหนดการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัย...ดังนี้

วันอาทิตย์ที่...  เวลา 14.00 - 18.00 น. สอบวิชาต่อไปนี้

 

1. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1
2 ข้อ
2. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2
2 ข้อ
3. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3
1 ข้อ
4. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4
2 ข้อ
5. กฎหมายล้มละลาย
2 ข้อ
6. ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
1 ข้อ
 
วันอาทิตย์ที่...  เวลา 14.00 - 18.00 น. สอบวิชาต่อไปนี้

 

1. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2
3 ข้อ
2. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4
2 ข้อ
3. สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
1 ข้อ
4. กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
2 ข้อ
5. วิชาว่าความพยานและการถามพยาน
1 ข้อ
6. การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
1 ข้อ

 

 

ระเบียบการสอบข้อเขียน

ใน การเข้าสอบนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบดังต่อไปนี้ โดยเคร่งครัด

        1.นัก ศีกษาจะต้องนำสมุดประจำตัวนักศึกษาที่เจ้าหน้าที่ได้ลงทะเบียนสอบให้แล้ว ไปแสดงในเวลาสอบด้วย เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว มิให้ออกจากห้องสอบจนกว่าเวลาล่วงไปแล้ว 1 ชั่วโมง และได้ลงชื่อในบัญชีผู้เข้าสอบกับเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว ห้ามลุกไปจากที่นั่งสอบก่อนหมดเวลาสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการสอบก่อน เว้นแต่เพื่อส่งสมุดคำตอบก่อนหมดเวลา หรือไปพบกรรมการคุมสอบเพื่อขออนุญาตใดๆ
        2. ห้ามเขียนชื่อหรือลงลายมือชื่อผู้สอบไว้ ณ ที่ใดในสมุดคำตอบโดยเด็ดขาดแมีขีดฆ่าหรือตกเติมก็ห้ามลงชื่อกำกับ
        3. ให้เขียนเลขประจำตัวสอบไว้ที่ส่วนต่อบนปกของสมุดคำตอบทุกเล่มให้ชัดเจนเพียง แห่งเดียวเท่านั้น ห้ามเขียนเลขประจำตัวสอบหรือเขียนหรือทำเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ ณ ที่ใดในสมุดคำตอบ เช่น เครื่องหมายวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม รูปดาว หรือขีดเส้นใต้เลขข้อความใด ห้ามฉีกกระดาษออกจากสมุดคำตอบ
        4. ให้ใช้ปากกาหมึกแห้ง เฉพาะสีน้ำเงินเท่านั้น
        5. ห้ามนำวิทยุสื่อสารหรือสิทยุเรียกตัวหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปใน ห้องสอบ ห้ามนำตำรากฎหมาย ตัวบทกฎหมาย หรือ โน้ตย่อใดๆ เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด
        6. เมื่อตอบข้อใหม่ต้องขึ้นหน้าใหม่ และลงเลขข้อในช่องที่กำหนดให้ชัดแจ้ง หากไม่ตอบข้อใดให้ลงเลขข้อนั้นไว้ที่หน้าใหม่แล้วเขียนว่า
"ไม่ตอบ"
        7. ให้เขียนคำตอบทั้งสองหน้ากระดาษโดยไม่ต้องลอกคำถาม ถ้าสมุดเล่มเดียวไม่พอให้ขอเพิ่มได้แล้วกลัดรวมไว้ด้วยกัน
        8. เมื่อมีสัญญาณหมดเวลาแล้ว ให้หยุดเขียนคำตอบทันที
        9. ห้ามวางสมุดคำตอบไว้ที่โต๊ะสอบ ต้องนำไปส่งให้ต่อกรรมการคุมสอบเพื่อกรรมการคุมสอบจะได้ลงลายมือชื่อกำกับ ไว้ที่หน้าสมุดคำตอบ
       10. ผู้สอบที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือ ข้อ 4 จะถูกปรับเป็นผู้สอบข้อเขียนตกหรืออาจถูกหักคะแนนตามควรแก่กรณี ผู้สอบที่ฝ่าฝืน ระเบียบข้อ5 จะถูกปรับเป็นผู้สอบข้อเขียนตก ผู้สอบที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 หรือ ข้อ 9 อาจถูกหักคะแนนตามควรแก่กรณี
       11. ห้ามเข้าห้องสอบเมื่อทำการสอบไปแล้วเกิน 30 นาที เว้นแต่มีเหตุจำเป็นตามสมควรก็อนุญาตให้เข้าสอบได้ แต่ต้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
           นักศึกษาพึงระมัดระวังว่าจะต้องเขียนเลขประจำตัวสอบของผู้เข้า สอบตามข้อ 3 ให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเขียนเป็นตัวเลขไทยหรือเลขอารบิกก็ตาม มิฉะนันจะเกิดผลเสียหายแก่ผู้เข้าสอบเอง