If I Ain't Got You...

posted on 23 Aug 2009 20:36 by papinzaa

เหนื่อย เหนื่อย เหนื่อย

เครียด เครียด เครียด

ก็ต้องฟังเพลง ฟังเพลง ฟังเพลง

ว่าแล้วก็กลับมาบ้าฟังเพลงนี้อีกแล้วค่ะ

 
If I Ain't Got You

 

ฟังแล้วเพราะจับใจอ่ะค่ะ